02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием

Държавно финансиране 2022/2023г.

<<   Обратно към Държавно финансиране

На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от „Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ и на база  подадени заявления за кандидатстване за учебната 2022/2023 година и извършено класиране се определи:

1. Броят на учениците в ПУК, които се освобождават от такса обучение са 16 ученици.

2. Броят на учениците в 1 клас, които се освобождават от такса обучение са 17 ученици.
Кандидатстване за обучение без такса обучениеE
Правилник за учебната дейност 2022/2023 учебна годинаE
Отчети 2023 г.E

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА

За прием на деца и ученици в ЧОУ „Питагор“ без заплащане на такса обучение

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, ЧОУ „Питагор” обявява следните условия и ред за прием на деца и ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. 1/ Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на деца и ученици от предучилищните и училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

2/ Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

3/ Правилата се приемат от УС на ЧОУ „Питагор” ООД. 4/ Такса обучение включва разходите посочени в чл. 62 и чл. 63 от Правилника за дейността на училището.

Чл. 2. Критерии за определяне на децата приети в предучилищен клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Деца с висок резултат от приемните изпити и тестове в ЧОУ „Питагор“ - максимален брой точки 10. При резултат 65 % - 74% - 6 т., при 75% - 84% - 8 т., над 85% - 10 т.
 • Деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта - 1 точка.
 • Деца с един родител или без родители – 4 точки.
 • Деца на учители и служители в ЧОУ „Питагор“ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 2 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ – 2 точки.
 • Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 3. Критерии за определяне на учениците приети в 1. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Ученици с висок резултат от приемните изпити и тестове в ЧОУ „Питагор“ за новоприетите ученици - максимален брой точки 10. При резултат 65 % - 74% - 6 т., при 75% - 84% - 8 т., над 85% - 10 т.
 • Ученици с постигнати отлични резултати в учебния процес от предходни години и преминаващи в по-горен клас в ЧОУ „Питагор“, минимум 75 % от Атестационните карти (виж Правилника за дейността на ЧОУ „Питагор“). – максимален брой точки 10. При резултат 85 % - 89 % - 6 т., при 90 %- 94 % - 8 т., над 95 % - 10 т.
 • Ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта - 1 точка.
 • Ученици с един родител или без родители – 4 точки.
 • Деца на учители и служители в ЧОУ „Питагор“ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 2 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ – 2 точки.
 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 4. Ред за прием на деца и ученици, освободени от такса обучение: 1/ Родителите на децата и учениците, които отговарят на условията по чл. 2 и чл. 3, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

2/ Към Заявление се прилагат следните документи:

 • Документ, удостоверяващ участие в конкурси и състезания (грамота, сертификат или награда за призово място). За спортните постижения се признават резултати от състезания минимум на градско ниво.
 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства (представя се за справка).
 • Смъртен акт на родител (представя се за справка).

3/ Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисията.

4/ Комисията има право да поиска допълнителна информация за детето/ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

5/ Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедури.

Чл. 5. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2022/2023 година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 30. април 2022 година.

Чл. 6. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 9. септември 2022 година в офиса на училището.

Чл. 7. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 14. септември 2022 година.

Чл. 8. Броят на децата и учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на училището до 15. септември 2022 година.

Чл. 9. Родителите на децата и учениците се уведомяват за решението на Комисията до 30. септември 2022 година, посредством електронна поща. Чл. 10. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените деца и ученици от предучилищните и училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година. Чл. 11. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.