02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием

Държавно финансиране 2021/2022г.
Кандидатстване за обучение без такса обучениеE
Правилник за учебната дейност 2021/2022 учебна годинаE
Отчети 2022г.E

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА

За прием на деца и ученици в ЧОУ „Питагор“ без заплащане на такса обучение (стипендии)

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, ЧОУ „Питагор” обявява следните условия и ред за прием на деца и ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. 1/ Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на деца и ученици от предучилищните и училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

2/ Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

3/ Правилата се приемат от УС на ЧОУ „Питагор” ООД.

4/ Такса обучение включва разходите посочени в чл. 62 и чл. 63 от Правилника за дейността на училището.

Чл. 2. Критерии за определяне на децата и учениците от предучилищните и училищни класове, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Деца и ученици с висок резултат от приемните изпити и тестове в училището.
 • Деца и ученици с висок резултат от математическото състезание „Математически предизвикателства“.
 • Деца и ученици с висок резултат от национални и международни математически олимпиади и състезания.
 • Деца и ученици с изявени дарби.
 • Деца и ученици с един родител или без родител.
 • Деца и ученици на учители и служители в училището по първа и втора права линия на роднинство.
 • Братя и сестри на деца и ученици, които се обучават в училището.
 • Деца и ученици от многодетни семейства.

Чл. 3. Ред за прием на деца и ученици, освободени от такса обучение: 1/ Родителите на децата и учениците, които отговарят на условията по чл. 2,

подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

2/ Към Заявление се прилагат следните документи:

 • Документи, удостоверяващи участие в конкурси, състезания и олимпиади, в това число грамоти, сертификати и награди за призови места.
 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства.
 • Смъртен акт на родител.

3/ Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисия в състав: управител на ЧОУ „Питагор” ООД, директор, главен учител и главен счетоводител.

4/ Комисията има право да поиска допълнителни документи и информация във връзка със семейната, социално-икономическата и здравословна ситуация на детето, кандидатстващо за обучение без учебна такса.

5/ Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен.

Чл. 4. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за всяка учебна година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 15 септември на календарната година съвпадаща с начало на учебната година.

Чл. 5. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат до 1 октомври на календарната година съвпадаща с начало на учебната година.

Чл. 6. Броят на децата и учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на училището до 15 септември.

Чл. 7. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените деца и ученици от предучилищните и училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират новите условия.

Чл. 8. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.