02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием

Държавно финансиране 2023/2024г.

На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от „Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ и на база подадени заявления за кандидатстване за учебната 2023/2024 година и извършено класиране се определи:

1. Броят на учениците в ПУК, които се освобождават от такса обучение са 16 ученици.

2. Броят на учениците в 1 клас, които се освобождават от такса обучение са 16 ученици.
Кандидатстване за обучение без такса обучениеE
Правилник за учебната дейност 2023/2024 учебна годинаE
Отчети 2024г.E

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА
За прием на деца и ученици в ЧОУ „Питагор“ без заплащане на такса обучение
(съгласно решение на педагогически съвет Протокол № 02/02.03.2023г.)

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, ЧОУ „Питагор” обявява следните условия и ред за прием на деца и ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. 1/ Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на деца и ученици от предучилищните и училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

2/ Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

3/ Правилата се приемат от УС на ЧОУ „Питагор” ООД и се съгласуват от Обществения съвет на училището.

4/ Такса обучение включва разходите посочени в чл. 62 и чл. 63 от Правилника за дейността на училището 2022/2023.

Чл. 2. Критерии за определяне на децата приети в предучилищен клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Деца с висок резултат от приемните изпити и атестации в ЧОУ „Питагор“ -максимален брой точки 12. При резултат 65 % - 69% - 4 т., 70% - 74% - 6 т., 75% -79% - 8 т., 80% - 84% - 10 т., над 85% - 12 т.

 • Деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта със сертификат минимум от градско ниво - 1 точка.

 • Деца с един родител или без родители – 5 точки.

 • Деца на учители и служители в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 3 точки.

 • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ – 2 точки. . (При подаване на Заявления при кандидатстване и на двете деца от семейството, само едното получава точки по този критерии).

 • Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точка.

Чл. 3. Критерии за определяне на учениците приети в 1. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Ученици с висок резултат от приемните изпити и тестове в ЧОУ „Питагор“ за новоприетите ученици - максимален брой точки 12. При резултат 65 % - 69% - 4 т., 70% - 74% - 6 т., 75% -79% - 8 т., 80% - 84% - 10 т., над 85% - 12 т.

 • За ученици от ПУК на ЧОУ „Питагор“ с постигнати отлични резултати в учебния процес /атестационна карта/ от предходни години и преминаващи в по-горен клас в ЧОУ „Питагор“максимален брой точки 12. При резултат 84 % - 86 % - 4 т., 87% -89% - 6 т., 90 %- 92 % - 8 т., 93% -95% - 10 т., над 96 % - 12 т.

 • Ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта със сертификат минимум на градско ниво - 1 точка.

 • Ученици с изрядна дисциплина – 1 точка. /Само за ученици от ПУК на ЧОУ „Питагор“/

 • Ученици с един родител или без родители – 5 точки.

 • Деца на учители и служители в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 3 точки.

 • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧОУ „Питагор“ и ПЧМГ – 2 точки. (При подаване на Заявления при кандидатстване и на двете деца от семейството, само едното получава точки по този критерии).

 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 1 точка.

Чл. 4. Ред за прием на деца и ученици, освободени от такса обучение:

1/ Родителите на децата и учениците, които отговарят на условията по чл. 2 и чл. 3, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

2/ Към Заявление се прилагат следните документи:

 • Документ, удостоверяващ участие в конкурси и състезания (грамота, сертификат или награда за призово място). За постижения се признават резултати от състезания минимум на градско ниво.

 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства (представя се за справка).

 • Смъртен акт на родител (представя се за справка).

3/ Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисията.

4/ Комисията има право да поиска допълнителна информация за детето/ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

5/ Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедури.

Чл. 5. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2023/2024 година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 30. април 2023 година.

Чл. 6. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 8. септември 2023 година в офиса на училището.

Чл. 7. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 15. септември 2023 година.

Чл. 8. Броят на децата и учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на уеб сайта на училището до 15. септември 2023 година.

Чл. 9. Родителите на децата и учениците се уведомяват за решението на Комисията до 29. септември 2023 година, посредством електронна поща.

Чл. 10. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените деца и ученици от предучилищните и училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година.

Чл. 11. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.